Priėmimo tvarka

TELŠIŲ VYSKUPIJOS CARITAS KLAIPĖDOS REGIONO GLOBOS NAMUOSE TEIKIAMOS  SOCIALINĖS GLOBOS KAINA 2021 M.

Kaina Eur /mėn.
 

Senyvo amžiaus asmeniui, suaugusiam asmeniui su negalia

1075,00
 

Senyvo amžiaus asmeniui arba suaugusiam asmeniui su sunkia negalia

 

1200.00

Asmenims su sunkia negalia vietos savivaldybės sprendimu gali būti skirta speciali tikslinė valstybės dotacija skirtumui tarp globos namų socialinės kainos ir asmens mokėjimo (pajamų) finansuoti.

Senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia valstybės tikslinė dotacija nėra skiriama,visa paslaugos kaina, apmokama tik asmens lėšomis.

 

 SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIMO  GLOBOS NAMUOSE TVARKA

Asmuo (rūpintojas, globėjas, giminaitis, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo  negali to padaryti pats), pageidaujantis, kad jam būtų skirta trumpalaikė ar ilgalaikė socialinė globa, kreipiasi į Globos namus ir pateikia prašymą socialinės globos paslaugai  Globos namuose gauti.

Jeigu  Globos namuose nėra laisvų vietų, asmuo yra įrašomas į eilę trumpalaikei ar  ilgalaikei socialinei globai gauti.

Globos namuose apgyvendinamas asmuo turi   pateikti šiuos dokumentus:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę, laikinąjį asmens pažymėjimą ar leidimą nuolat gyventi Lietuvoje);
 2. Pensininko pažymėjimą;
 3. Neįgaliojo  pažymėjimą;
 4. Medicinos dokumentų išrašą (F027/a)  su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis;
 5. Neįgalumo lygio arba darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT);
 6. Specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar slaugos poreikio nustatymo pažymos kopiją (jei asmeniui išduota);
 7. Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
 8. Specialiųjų poreikių nustatymo pažyma;
 9. Esant reikalui gali būti prašomi kiti dokumentai:
  1. Pažymos ar kiti dokumentai apie asmens (šeimos) gaunamas pajamas per 3 mėn. iki kreipimosi dienos;
  2. Asmens sutikimo mokėti globos kainos lėšas, kai jos nėra kompensuojamos valstybės;
  3. Asmens (globėjo, rūpintojo) sutikimą mokėti vieną procentą, skaičiuojant nuo turimos turto vertės, viršijančios gyvenamosios vietos turto vertės normatyvą;
  4. Apgyvendinamo asmens buities tyrimo aktas (pildo globos namų socialinis darbuotojas, aplankydamas asmenį jo namuose);
  5. Kiti dokumentai, atsižvelgiant į konkrečią pareiškėjo situaciją;

 

Asmuo apgyvendinamas globos namams  su asmeniu ar jo globėju  sudarius  dvišalę socialinės globos paslaugos teikimo sutartį.

Jeigu asmuo turi teisę gauti išlaidų už globos namuose teikiamas paslaugas kompensavimą (valstybės dotaciją),  asmens dokumentai perduodami į savivaldybės socialinės paramos skyrių. Gavus savivaldybės sprendimą, sudaromos trišalės socialinės globos paslaugų ir išlaidų kompensavimo sutartys.

Į globos namus negali būti priimami asmenys su šiomis kontraindikacijomis:

 1. agresyvaus elgesio, keliantys pavojų sau ir aplinkiniams, kuriems reikalinga būtinoji psichiatrinė pagalba;
 2. ūmiais infekciniais ir somatiniais susirgimais;
 3. aktyviąja tuberkulioze;
 4. odos infekcinėmis ligomis;
 5. lytiškai plintančiais susirgimais;
 6. segantys AIDS;
 7. lėtiniu alkoholizmu ir narkomanija;
 8. asmenys, kuriems  reikalinga nuolatinė gydytojo priežiūra.

Dėl šių kontraindikacijų nebuvimo turi būti pateiktos specialistų išvados formoje 027/a.